Notícies

Esteu aquí: Inici Notícies La Paeria de Cervera aprova els pressupostos 2020

La Paeria de Cervera aprova els pressupostos 2020

El Ple de la Paeria, en la sessió ordinària del 30 de gener, va aprovar de manera definitiva el pressupost general per a l’exercici 2020, que ascendeix a 9.570.515,02 euros pel que fa a l’estat d’ingressos i a 9.559.465,89 € en l’estat de despeses.

El pressupost s’havia aprovat inicialment en la sessió extraordinària del Ple de la Paeria del 23 de desembre de 2019. Durant el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions, que es van resoldre en el Ple del 30 de gener i es va aprovar definitivament el pressupost general.


Resum del pressupost per capítols:

Ingressos – consolidat per econòmica

CAPÍTOL

CONCEPTE

TOTAL

TRANSR.

CONSOLIDAT

1

IMPOSTOS DIRECTES

4.122.205,02

 

4.122.205,02

2

IMPOSTOS INDIRECTES

115.000,00

 

115.000,00

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.504.470,00

 

1.504.470,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.919.084,68

655.956,06

3.263.128,62

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

41.800,00

 

41.800,00

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

 

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

22.931,45

 

22.931,45

8

ACTIUS FINANCERS

15.000,00

 

15.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

449.979,93

 

449.979,93

 

TOTAL

10.226.471,08

655.956,06

9.570.515,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despeses – consolidat per econòmica

CAPÍTOL

CONCEPTE

TOTAL

TRANSR.

CONSOLIDAT

1

DESPESES DE PERSONAL

4.451.179,84

 

4.451.179,84

2

DESPESES CORRENTS BÉNS I SERVEIS

3.653.019,80

 

3.653.019,80

3

DESPESES FINANCERES

15.790,00

 

15.790,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

886.838,06

655.956,06

230.882,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

250.000,00

 

250.000,00

6

INVERSIONS REALS

493.394,25

 

493.394,25

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

 

0,00

8

ACTIUS FINANCERS

15.000,00

 

15.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

450.200,00

 

450.200,00

 

TOTAL

10.215.421,95

655.956,06

9.559.465,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a inversions importants en aquest exercici i els propers cal destacar la millora de manera important de la mobilitat de la cruïlla de l’avinguda Catalunya amb el carrer Victòria, l’adequació de la Casa de l’Esport, la instal·lació de plaques solars al pavelló polivalent, la millora de l’enllumenat públic i noves fases en l’adequació de l’edifici de Sant Domènec.

Gràcies a la política de prudència en la despesa en aquests darrers anys i la bona gestió dels recursos disponibles i la recerca eficient de subvencions, la situació econòmica de la Paeria és prou sanejada com per afrontar aquests reptes.