Avisos

Esteu aquí: Inici Avisos Preinscripció escolar al curs 2020-2021

Preinscripció escolar al curs 2020-2021


📆 Quan?

🔹 Infantil, primària i ESO: De manera telemàtica del 13 al 22 de maig i, excepcionalment, de manera presencial del 19 al 22 de maig.
🔹 Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny.
🔹 Cicles de grau mitjà: del 2 al 8 de juny.
🔹 Cicles de grau superior: del 10 al 17 de juny.


💻 Com?

🔹 Es prioritzarà la preinscripció telemàtica a través del portal preinscripcio.gencat.cat.
🔹 La documentació s'haurà d'enviar per correu electrònic al centre escollit en primera opció.
🔹 Les famílies que no disposin de mitjans telemàtics podran presentar la documentació personalment (caldrà demanar cita prèvia al centre educatiu).


Documentació identificativa que cal presentar en tots els casos:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne està en situació d'acolliment, la corresponent resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI del tutor o tutora de l'alumne; si és un estranger comunitari, document d'identitat del país d'origen; si és extracomunitari, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
  • DNI dels alumnes majors de 14 anys (i dels menors de 14 si ja el tenen).

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen, o documentació alternativa que s'aporti.


Documentació per acreditar els criteris de prioritat:

  • Germans escolaritzats al centre: certificat del centre on està escolaritzat només si s'al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic que té consideració de centre únic amb el centre on es demana plaça.
  • Proximitat del domicili habitual a l'escola: el DNI o la targeta de residència si és estranger; si l'adreça que hi consta no és el domicili habitual o no es té documentació, cal presentar un certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna; si el que es té en compte és la proximitat del lloc de treball a l'escola: còpia del contracte laboral o un certificat de l'empresa (en el cas d'autònoms, còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa de l'Agència Tributària).
  • Renda anual de la unitat familiar: document acreditatiu de ser beneficiari de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
  • Discapacitat: original i còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (també s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes i altres documents emesos per la Seguretat Social).
  • Família nombrosa o monoparental: original i còpia del carnet de família nombrosa vigent o de família monoparental vigent.

La simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa s'acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció, i per als programes esportius d'alt rendiment cal presentar la documentació acreditativa.

En cas de trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals, o de canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància al·legada.


Com tramitar la sol·licitud de preinscripció

Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.


Preinscripció presencial amb seguretat

Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)

Avisar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf

Recordar la recomanació de portar mascareta i guants

No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.


Procediment d'assignació

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.


Matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre.


A tenir en compte

El fet de presentar més d’una sol·licitud pel mateix nen-a suposa la pèrdua de tots els drets de prioritat.


Informació dels centres educatius

Per a més informació sobre les preinscripcions escolars, adreceu-vos als centres educatius.

 

Escola Jaume Balmes

(Infantil-Primària)

 

Pl. Pius XII, s/n

Codi centre: 25001291

 

tel. 973 530 493

c5001291@xtec.cat

 

Escola Mn Josep Arques

(Infantil-Primària)

 

Av. Mil·lenari de Catalunya, 20

Codi centre: 25001321

 

tel. 973 530 765

c5001321@xtec.cat

 

Escola Les Savines

(Infantil-Primària)

 

C. Josep Benet, 1

Codi centre: 25009095

 

tel. 973 534 404

c5009095@xtec.cat

 

Institut Antoni Torroja

(ESO i Batxillerat)

 

Pl. Universitat, s/n

Codi centre: 25001311

 

tel. 973 534 404

c5001311@xtec.cat

 

Institut La Segarra

(ESO i Batxillerat)

 

Av. Francesc Macià, 11

Codi centre: 25005685

 

tel. 973 534 404

c5005685@xtec.cat