Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens Ple 14/05/2020

Ple 14/05/2020

DIA: dijous 14 de maig HORA: 19 h LLOC: CEI

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.Expedient 388/2020. Aprovació de l'ordenança de transparència i accés a la informació pública.

3.Expedient 313/2020. Aprovació de l'actualització i adaptació a la normativa de transparència dels models de declaració dels membres electes.

4.Expedient 357/2020.Adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia

5.Expedient 317/2020. Aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de la Paeria de Cervera

6.Expedient 426/2020. Aprovació increment retribucions 2020 empleats públics

7.Expedient 480/2020..- Aprovació mdoficació art. 9 de l'O.F n. 11 .- Taxa per la prestació del servei d'ensenyament escola municipal de música i conservatori de Cervera

8.Expedient 623/2020.Terminis paament 1r trimestres de 2020

9.Expedient 471/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits per despeses realitzades durant l'exercici anterior 6/2020

10.Expedient 488/2020. Modificació de Crèdit n.3/2020, modalitat de crèdit extarordinari i suplements de crèdit

11.Expedient 632/2020. Informació Economicofinancera

12.Expedient 586/2020. Aprovació previsió de despeses directes any 2020, Depuradora.

13.Expedient 80/2020. Terminis de pagament 4t treimestre 2019

14.Expedient 296/2020. Adhesió conveni ACM central de compras

15.Expedient 295/2020. Adhesió campanya "t'ho estàs perdent" per la promoció de l'esport femení.

16.Expedient 280/2020. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Cerevra en la zona verda situada al sud del carrer de les Oluges

17.Expedient 77/2019. Verificació text refós de la modificació puntual del POUM de Cerevra per millorar les implantacions industrials

18.Expedient 1185/2019. Estimació de les al·legacions presentades contra l'acord del Ple de data 23/12/2019., aprovació inicial del projecte bàsic i executiu del nou Pavelló Poliesportiu de Cervera i dela relació de bens i drets afectats

19.Ratificació decret 119/2020

20.Proposicions urgents

B) Activitat de control

21.decrets d'alcaldia del 029 fins al 151

22.donar compte resolucions 031 fins 187

C) Precs i preguntes