Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2017 Ple 30/05/2017

Ple 30/05/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.3/2017) DIA: dimarts 30 de maig de 2017 HORA: a les vuit del vespre (20.00 h.) LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'acta de data 04/04/2017.

A/PART DISPOSITIVA

1. - ALCALDIA

1.1. - Presa de possessió del paer, Sr. Ricard Vicente Martínez.

1.2. - Modificació de membre i portaveu del Grup Polític Municipal MES PER CERVERA -ENTESA.

1.3. - Posar nom al mirador de la muralla: Mirador Toni Nadal.

1.4. - Nomenar filla predilecta de Cervera a la Sra. Rosa Fabregat Armengol.

1.5. - Deixar sense efecte el conveni amb el Bisbat d'Urgell relatiu a la finca de la Cardosa.

2. - HISENDA

2.1- Aprovació expedient de modificació n. 5/2017, modalitat crèdit extraordinari i transferències de crèdit.

2.2. - Aprovació expedient extrajudicial de reconeixement de crèdit n. 2/2017.

2.3. - Aprovació provisional de les CCEE, i la relació dels subjectes passius corresponent a l'actuació en diversos trams de voreres de la urbanització del PP1.

3. - URBANISME I HABITATGE

3.1. - Declaració d'especial interès i utilitat pública municipal de les obres de condicionament acústic del paranimf de la Universitat, bonificació del 955 de l'ICIO.

3.2. - Aprovació de la cessió d'instal·lacions més traspàs de projecte i permisos, servitud de pas sobre terrenys a favor de Endesa Distribució Elèctrica SLU, carrer Barcelona.

4. - SERVEIS SOCIALS

4.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Cervera en matèria d'activitats cíviques i comunitàries.

5. - IGUALTAT

5.1.- Aprovació el protocol contra les agressions sexistes en espais d'oci "Tinguem la Festa en Pau".

6. - PROPOSICIONS URGENTS

B/.- PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials

1.1. - Donar compte dels decrets núm. 99, 100 i 101/ 2017 , corresponent a la liquidació exercici 2016.

1.2. - Donar compte dels decrets d'alcaldia del núm. 68 fins 104.

1.3. - Donar compte de les resolucions del núm. 227 fins 371.

1.4. - Do0nar compte dels informes de compliment de les obligacions de la LO2/2012, 10 per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

2. - MOCIONS

2.1. - Moció del paer en cap: Moció d'adhesió al pacte nacional pel referèndum.

2.2. - Moció del paer en cap: Moció per declarar el Bisbe de Solsona, Xavier Novell, persona " Non Grata" a la ciutat de Cervera.

2.3. - Moció CUP: Moció de la CUP-PA per una Paeria laica i respectuosa amb la diversitat.

3. - PRECS

4. - PREGUNTES