Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2017 Ple 24/07/2017

Ple 24/07/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT (NÚM.4/2017) DIA: Dilluns 24 de juliol HORA: A les 19 h LLOC: Sala de sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de data 30/05/2017.

A/PART DISPOSITIVA

1.- ALCALDIA

1.1.- Aprovació participació projecte memorial Stolpersteine.
1.2- Aprovació festes locals any 2018.
1.3.- Nomenament del regidor Sr. R. Vicente com a representant de la Paeria de Cervera als diferents organismes i entitats de la ciutat.
1.4.- Aprovació règim de dedicació i retribucions dels regidors.

1.5.- Aprovació conveni entre la Paeria de Cervera i el Patronat de la Passió de Cervera per la utilització d’espais i instal·lacions del Gran Teatre de la Passió.
1.6.- Aprovació definitiva de la modificació de l’escut i oficialització de la bandera municipal.

2.- HISENDA

2.1- Aprovació expedient de modificació n. 7/2017, crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferències de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa.
2.2.- Aprovació provisional de les CCEE, i la relació dels subjectes passius, condicionament de diversos trams de vorera, Zona Nord de Cervera.
2.3.- Aprovació provisional de les CCEE, i la relació dels subjectes passius, rehabilitació de paviment de la prolongació plaça Santa Anna amb Rbla. Lluís Sanpere (fins a la cruïlla del carrer Barbacana).
2.4.- Aprovació provisional de les CCEE, i la relació dels subjectes passius, rehabilitació del paviment del túnel, pas entre la plaça Santa Anna i el carrer Hospital.
2.5.- Resolució al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’O. F. n. 2 (IVTM). 2.6.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal n. 20, Taxa per ocupació d’espais públics i estands per a celebració de fires: Vila del llibre.
2.7 .- Aprovació factures amb absència de procediment.

3.- EDUCACIÓ I JOVENTUT

3.1.- Aprovació inicial del reglament del Consell d’Infants de Cervera.
3.2.- Ratificació resolució N. 406/ 2017, aprovació Pla Local de Joventut.

4.- PROPOSICIONS URGENTS

B/.- PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials

1.1.- Donar compte del decret n. 165/ 2017, modificació cartipàs.
1.2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 104 fins 164. 1.3.- Donar compte de les resolucions del núm. 372 fins 506.

2.- MOCIONS

3.- PRECS

4.- PREGUNTES