Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2017 Ple 09/10/2017

Ple 09/10/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.5/2017) DIA: dilluns 9 d´octubre de 2017 HORA: a les vuit del vespre (20.00 h.) LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de data 24/07/2017.

A/ PART DISPOSITIVA.

1.- Alcaldia.

1.1.- Aprovació del pla d’autoprotecció de l’edifici Polivalent de Sant Domènec (2017-2021).
1.2.- Aprovació de l’autorització de l’activitat secundària de professora associada a la Universitat de Lleida, de la Sra. Carme Bergés.

2.- Governació i Hisenda.

2.1.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits n. 8/2017, modalitat crèdit extraordinari, suplements de crèdit i transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa.

3.- Urbanisme.

3.1.- Aprovació de la declaració d’especial interès i d’utilitat municipal de les obres de reforma de la Coberta del Pavelló- Bonificació del 95% de l’ICIO.

4.- Cultura.

4.1.- Modificació de l’horari d’hivern de la Biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera.

5.- Turisme/Nous equipaments

5.1.- Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que hauran de regir l’expedient de contractació del servei en la modalitat de concessió per a la gestió de l’espai de restauració - agrobotiga i neteja (espai CAT).

6.- PROPOSICIONS URGENTS

B/ PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials.

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm.166 fins al 229/2017.
1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 507 fins al 667/2017.

2.- Mocions.

2.1.- Moció CiU, CUP,ERC, MÉS i INSE: Moció de condemna de la violència i repressió efectuada per la policia el dia 1 d’octubre a Catalunya.

2.2.- Moció CiU, CUP,ERC, MÉS i INSE: Moció per iniciar la tramitació del canvi de nom del carrer Duc d’Ahumada de Cervera el més aviat possible.

2.3.- Moció CiU, ERC, INSE i MÉS: Moció de rebuig de qualsevol vincle de la ciutat de Cervera amb la Casa Reial.

2.4.- Moció CiU, ERC, CUP, INSE i MÉS: Moció per recolzar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat en el procés constituent d ela República.

2.5.- Moció d’ERC: Per donar suport a la signatura d’un conveni entre la Paeria de Cervera i el Consorci de Normalització Lingüística (CNL) per la realització d’una Aula de llengua.

3.- Precs i preguntes