Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2017 Ple 04/04/2017

Ple 04/04/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.2/2017) DIA: dimarts 4 d´abril de 2017 HORA: a les set de la tarda (19.00 h.) LLOC: la sala de sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA , ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de data 31/01/2017.

A/PART DISPOSITIVA

1.- ALCALDIA

1.1.- Modificació del reglament Orgànic Municipal (R.O.M) de la Paeria de Cervera.
1.2.- Aprovació del nou reglament de Partició Ciutadana (R.P.C) de la Paeria de Cervera.
1.3.- Aprovació de la modificació de la plantilla de personal, de la relació de llocs de treball i del quadre retributiu del personal de la Paeria de Cervera.
1.4.- Aprovació del pressupost municipal i la plantilla de personal de la Paeria de Cervera, exercici 2017.

1.5.-Conveni de col·laboració entre la Paeria de Cervera/ Fundació bancària “ La Caixa”, Associació ALBA en el marc del programa incorpora d l’obra social “La Caixa”, per afavorir que més persones en risc d’exclusió s’incorporin al món laboral i per promoure la responsabilitat social empresarial.
1.6.- Contracte de cessió temporal d’ús de terreny entre la Paeria de Cervera i el Sr. J.L.S. per a destí d’aparcament públic i gratuït en superfície.

2.- HISENDA

2.1.- Aprovació provisional de les C.C.E.E., i la relació dels subjectes passius corresponent a l’actuació a les voreres av. Catalunya a la zona del Bonavista.
2.2.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal d’IVTM.
2.3.- Aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdits n. 1/2017.

3.- CULTURA

3.1.-Constitució i formar part com a soci fundador de l’Associació Cases Icòniques de Catalunya.
3.2.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Agència de Patrimoni, per la gestió del dipòsit del Patrimoni Cultural de Catalunya.
3.3.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català per al projecte de circuit estable de cinema català “Cicle Gaudí”.

4.- SERVEIS SOCIALS

4.1.- Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cervera, relatiu a la borsa de mediació situada en aquest municipi per l’any 2017.
4.2.- Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cervera, relatiu al programa de mediació per al lloguer social, any 2017.

5.- EDUCACIÓ

5.1.- Aprovació del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Cervera i el G.A.L. Consorci pel desenvolupament de la Catalunya Central per l’acció: “Estalvi energètic a l’escola Mn. Josep Arques dins del projecte ENFOC”.
5.2.- Aprovació de l’acord entre l’Ajuntament de Cervera i l’escola Mn. Josep Arques per a dur a terme el projecte Euronet 50/50max

6.- TERRITORI

6.1.- Aprovació de l’acta d’acceptació de les instal·lacions de la urbanització del carrer Barbacana i cessió d’ús a Telefónica de España, SAU.

7.- PROPOSICIONS URGENTS

B/.- PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials
1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia n. 11 fins al 66/2017.
1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 52 fins al 226/2017.
1.3.- Donar compte dels informes del compliment de les obligacions de la LO2/2012, 10 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, 4r.trimestre 2016.

2.- MOCIONS

3.- PRECS

4.- PREGUNTES