Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2016 Ple 24/11/2016

Ple 24/11/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM. 11/2016) DIA: djous 24 de novembre de 2016 HORA: 21.00 h LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de dates: 28/07 i 28/09/2016.

A/ PART DISPOSITIVA.

1.- Governació i Hisenda.

1.1.- Aprovació de la modificació del preu públic per la venda d’agendes escolars de l’annex 10.- Venda de productes de la regulació dels preus públics n. 1.

1.2.- Aprovació preu públic per l’assistència al parc de Nadal, l’annex 2.

1.3.- Aprovació preu públic per l’ús de les pistes de pàdel municipals, annex 15.

1.4.- Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local corresponent a preus públics, annex 14.- 1a Vila del Llibre, venda de productes.

1.5.- Aprovació preu públic, venda de llibres de vell als encants del llibre.

1.6.- Expedient extrajudicial de crèdits per despeses corrents, n. 15/2016.

2.- Serveis socials.

2.1.- Aprovació del conveni econòmic entre el Consell Comarcal de la Segarra i la Paeria, en relació al Contracte Programa 2016 entre el Consell Comarcal de la Segarra i el Departament de Treball, Afers socials i Famílies. Fitxa 7: Acollida i integració a persones estrangeres immigrades.

3.- PROPOSICIONS URGENTS

B/ PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials.

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 157 fins al 295/2016.

1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 479 fins al 757/2016.

1.3.- Donar compte de l’estat d’execució 3er. trimestre 2016.

1.4.- Donar compte dels terminis de pagament 3er. trimestre 2016.

1.5.- Donar compte de l’informe del cost efectiu serveis 2015.

2.- Mocions.

2.1.- Moció que presenta el Paer en cap: manifest contra la supressió de determinats jutjats de violència sobre la dona a Catalunya.

2.2.- Moció que presenta la CUP-PA: Moció de suport als càrrecs electes investigats.

2.3.- Moció que presenta la CUP-PA: Moció suport a “SOM 27 i MÉS”.

3.- Precs i preguntes