Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2016 Ple 31/03/2016

Ple 31/03/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.5/2016) DIA: dijous 31 de març de 2016 HORA: 20.00 h LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- ALCALDIA

1.1.- Donar compte del Decret d’Alcaldia n. 55/2016 de constitució de la regidoria d’igualtat

2.- HISENDA i RÈGIM INTERN

2.1.- Aprovació del conveni sobre les connexions als sistemes d’informació policial entre el Departament d’Interior i la Paeria de Cervera (SIP).

2.2.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per la adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya.

2.3.- Aprovació del preu públic, dinar de la diada de la Festa de Sant Isidre.

2.4.- Aprovació del preu públic; concert de Jazz- Ray Gelato 06/05/2016.

2.5.- Aprovació preu públic, CEI modificació de l’art. 4-5 Fotocopies i impressions.

2.6.- Aprovació preu públic, productes botiga Museu Duran i Sanpere.

2.7.- Aprovació preu públic, entrada nit dels museus.

2.8.- Modificació O. F. n. 11 de les taxes del Conservatori de Música (instruments estratègics).

2.9.- Modificació O. F. per l’ús de taules i cadires.

2.10.- Modificació de la tarifa d’aigua d’ús industrials a grans consumidors.

2.11.- Aprovació de l’addenda al conveni signat en data 26/02/2004 per l’INCASÒL i l’Ajuntament de Cervera per al desenvolupament dels terrenys situats dins de l’àmbit anomenat “Avinguda de les Garrigues”.

2.12.- Expedient extrajudicial de crèdit n. 7/2016.

2.13.- Modificació O. F. N. 15, art. 6 bonificacions.

2.14.- Aprovació preu públic, curs de creació literària.

3.- HABITATGE

3.1.- Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cervera, relatiu al programa de mediació per la lloguer social per a l’any 2016.

4.- EDUCACIÓ

4.1.- Aprovació del conveni en matèria de Serveis Educatius entre la Generalitat i l’Ajuntament de Cervera.

5.- SERVEIS SOCIALS

5.1.- Aprovació de la clàusula addicional 2a corresponent al Conveni de manteniment del consultori mèdic local de Castellnou d’Oluges, entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Cervera.

6.- GESTIÓ PISCINA COBERTA

61.- Modificació de les tarifes de la piscina coberta.

7.- PROPOSICIONS URGENTS

B/.- PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 12 fins a 60/2016.

1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 34 fins a 163/2016.

1.3.- Donar compte dels informes de compliment de les obligacions de la LO 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials

1.4.- Donar compte de l’execució del Pressupost de 2015 corresponent al 4rt trimestre (LO 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària)

2.- MOCIONS

2.1.- Manifest Segarra 2016 Bells Ringing For Peace (moció del paer en cap)

2.2.- Moció de rebuig al nou model universari de graus anomenat “3+2” (CUP-PA)

2.3.- Moció per la creació d’un espai de participació d’entitats, associacions, agrupacions i ciutadania al ple de la Paeria (CUP-PA)

2.4.- Moció per la retirada d’honors a Felip VI i a tots els membres de la Casa Reial espanyola (CUP-PA)

2.5.- Moció perquè es destini una quantitat de diners a entitats que treballen directament en l’acolliment dels refugiats provinents de la guerra de Síria (MES-ICV).

2.6.- Moció de modificació de l’edicte de cartipàs municipal 2015 (ERC-AM).

2.7.- Moció per demanar el suport a la modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Searra i els ajuntaments en matèria d’abastament d’aiua en alta (ERC-AM).

2.8.- Moció per demanar que l’estalvi en la compra d’aigua en alta repercuteixi en la seva totalitat en les factures de les llars de Cervera (ERC-AM).

3.- PRECS

4.- PREGUNTES