Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2016 Ple 28/01/2016

Ple 28/01/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.1/2016) DIA: dijous 28 de gener de 2016 HORA: 20.00 h LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de data 25/11/2015.

A/ PART DISPOSITIVA.

1er.- Alcaldia.

1.1.- Aprovació del Pla de Paisatge Municipal de Cervera.

1.2.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Segarra, per programes de treball i formació.

1.3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 11/2016 – Nomenament regidoria de Medi Rural i altres atribucions, a càrrec del Sr. Josep Ortiz Bernaus.

2on.- Governació i Hisenda.

2.1.- Aprovació del preu públic del Ball de les Completes.

2.2.- Aprovació del preu públic del 6è Festival de Pasqua.

2.3.- Aprovació del preu públic del CEI (Sindicat).

2.4.- Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 17/2015.

2.5.- Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2016.

2.6.- Aprovació del pressupost general de la Paeria, plantilla de personal, relació dels llocs de treball i quadre retributiu, exercici 2016.

3r.- Cultura.

3.1.- Aprovació del nou horari d’hivern de la Biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera.

3.2.- Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra, la Paeria de Cervera i la Fundació Privada Manuel de Pedrolo.

4t.- Urbanisme.

4.1.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació de les CCEE “ projecte Camí de Sant Jaume”.

4.2.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació de les CCEE, “projecte d’urbanització carrer Oliveres”.

4.3.- Aprovació de l’expedient de contractació, plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir el concurs per la contractació del projecte: “de rehabilitació de diversos trams de l’itinerari del Camí de Sant Jaume al seu pas per la Cervera històrica i monumental”.

5.- Serveis Socials.

5.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària “La Caixa” i la Paeria de Cervera, per a la realització del projecte “Transport adaptat pels usuaris dels centres l’Espígol, salut mental Ondara-Sió i l’Associació de Malalts d’Alzheimer de Cervera.

6è.- Promoció Econòmica.

6.1.- Aprovació inicial de la modificació de l’art. 1 del reglament d’ús i manteniment de les instal·lacions del CEI de Cervera.

7è.- PROPOSICIONS URGENTS

B/ PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials.

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 373/2015 fins a l’11/2015.

1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 444/2015 fins a la 033/2016.

2.- Precs i preguntes.