Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2015 Ple 30/07/2015

Ple 30/07/2015

Sessió Ordinària del Ple de la Paeria de Cervera (Núm.7) Dia: 30 de juliol de 2015 Hora: 20.00 h Lloc: Sala de sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de data 13/06/2015 i 13/07/2015.

A/ PART DISPOSITIVA.

1.- Alcaldia.

1.1.- Aprovació de les festes locals 2016.

1.2.- Nomenament dels membres al Consell Escolar Municipal, Consell de la Joventut, Plenari del Patronat de la Universitat i Comissió d’Administració i Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris i ADF.

1.3.- Declaració de nul·litat de ple dret de la resolució 214/2014, de 20 d’agost de 2014, per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos del procés selectiu per agent de policia local de Cervera, torn lliure, per tractar-se d’un acte administratiu nul.

2.-  Regidoria d’hisenda i règim interior.

2.1.- Revocació parcial de l’ordenança fiscal n. 23, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.

2.2.- Modificació de l’ordenança fiscal, IBI per l’exercici 2016.

2.3.- Aprovació del compte general de la Paeria i els seus OOAA corresponent a l’exercici 2014.

2.4.- Aprovació preus públics Isagoge 2015.

2.5.- Aprovació preus públics tallers Aquelarret 2015.

2.6.- Aprovació preus públics Aquelarre 2015.

2.7.- Aprovació de la modificació de crèdits n. 17/2015.

2.8.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits n. 11/2015.

2.9.- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

3.- Drets Civils, Salut, Medi Ambient i Serveis Socials.

3.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, l’Ajuntament de Cervera i l’Associació de Comerciants Endavant per a la consolidació del centre comercial a cer Obert (CCCO) de Cervera.

3.2.- Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i la Paeria de Cervera per l’adhesió al Pla Comarcal de Polítiques de dones i col·laboració en l’aplicació d’aquestes polítiques.

3.3.- Aprovació del conveni econòmic entre el Consell Comarcal de la Segarra i la Paeria en relació al contracte programa 2015, fitxa 7.

3.4.- Declaració institucional de Cervera com a municipi solidari amb l’Alzheimer.

 

4.- PROPOSICIONS URGENTS

B/ PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials.

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia  del núm. 83 fins 262/2015.

1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 33 fins al 208/2015.

1.3.- Donar compte dels informes de compliment de les obligacions de la LO2/2012, 10 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

2.- Mocions.

3.- Precs i preguntes.