Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2015 Ple 26/02/2015

Ple 26/02/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NUM.1/2015) DIA: dijous 26 de febrer de 2015 HORA: 20.30 h LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

Aprovació de l'acta de data 16/12/2014 A/PART DISPOSITIVA

1. GOVERNACIÓ

1.1. Aprovació del pressupost exercici 2015.

1.2. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la integració dels organismes depenents de la Paeria de Cervera (Patronat Municipal Duran i Sanpere, Centre Municipal de Cultura i Patronat de les Completes del Santíssim Misteri) a la Paeria de Cervera.

2. HISENDA, REGIM INTERIOR

2.1. Reconeixement extrajudicial de crèdits.

2.2. Aprovació el Conveni de col·laboració signat entre l'empresa ALSINA GRAELLS SA (concessionària de diferents línies de transport públic de passatgers per carretera) i la Paeria de Cervera, en motiu de facilitar la venda de targetes i abonaments de descompte als usuaris del municipi de Cervera.

2.3. Aprovació el conveni de col·laboració entre la Paeria de Cervera i el Consell Comarcal de la Segarra per programa Treball i Formació.

3. URBANISME, CULTURA I EDUCACIÓ

3.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Paeria de Cervera i la Fundació Casa Dalmases per a la utilització del vestíbul de la casa Dalmases de Cervera per a la promoció turística de Cervera.

3.2. Ratificació de l'acord d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Cervera per al sosteniment del funcionament del conservatori municipal de música de Cervera, pel curs 2013­2014.

3.3. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge i la Paeria de Cervera per l'any 2015, relatiu al programa de mediació pel lloguer social.

3.4. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge i la Paeria de Cervera per l'any 2015, relatiu a la borsa de mediació pel lloguer social.

4. COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES

4.1. Aprovació inicial del Reglament del Consell de la Gent Gran de Cervera.

4.2. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Paeria de Cervera i el Consell Comarcal de la Segarra, en relació al Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents: servei centre obert.

4.3. Ratificació de l'acord d'aprovació del conveni de prestació de serveis mèdics al consultori mèdic de Castellnou entre el servei català de la salut i l'ajuntament de Cervera.

5. PROPOSICIONS URGENTS

B/.- PART DE CONTROL

1. Despatx i comunicacions oficials

1.1. Donar compte dels decrets d'alcaldia del núm. 334 fins al 365/ 2014 i 1 fins 042/2015.

1.2. Donar compte de les resolucions del núm.290 fins 303 /2014 i 1 fins al 31/2015.

1.3. Donar compte dels informes de morositat 4rt. Trimestres 2014 de la Paeria i els seus OOAA i període mig de pagament.

2. MOCIONS

3. PRECS

4.- PREGUNTES