Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple 30-01-2020

DIMECRES 17 MARÇ 2021

La Paeria de Cervera aprova els pressupostos 2020

El Ple de la Paeria, en la sessió ordinària del 30 de gener, va aprovar de manera definitiva el pressupost general per a l’exercici 2020, que ascendeix a 9.570.515,02 euros pel que fa a l’estat d’ingressos i a 9.559.465,89 € en l’estat de despeses.

El pressupost s’havia aprovat inicialment en la sessió extraordinària del Ple de la Paeria del 23 de desembre de 2019.  Durant el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions, que es van resoldre en el Ple del 30 de gener i es va aprovar definitivament el pressupost general.

Resum del pressupost per capítols:

Ingressos – consolidat per econòmica

CAPÍTOL

CONCEPTE

TOTAL

TRANSR.

CONSOLIDAT

1

IMPOSTOS DIRECTES

4.122.205,02

 

4.122.205,02

2

IMPOSTOS INDIRECTES

115.000,00

 

115.000,00

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.504.470,00

 

1.504.470,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.919.084,68

655.956,06

3.263.128,62

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

41.800,00

 

41.800,00

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

 

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

22.931,45

 

22.931,45

8

ACTIUS FINANCERS

15.000,00

 

15.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

449.979,93

 

449.979,93

 

TOTAL

10.226.471,08

655.956,06

9.570.515,02

 

Despeses – consolidat per econòmica

CAPÍTOL

CONCEPTE

TOTAL

TRANSR.

CONSOLIDAT

1

DESPESES DE PERSONAL

4.451.179,84

 

4.451.179,84

2

DESPESES CORRENTS BÉNS I SERVEIS

3.653.019,80

 

3.653.019,80

3

DESPESES FINANCERES

15.790,00

 

15.790,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

886.838,06

655.956,06

230.882,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

250.000,00

 

250.000,00

6

INVERSIONS REALS

493.394,25

 

493.394,25

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

 

0,00

8

ACTIUS FINANCERS

15.000,00

 

15.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

450.200,00

 

450.200,00

 

TOTAL

10.215.421,95

655.956,06

9.559.465,89

 

Com a inversions importants en aquest exercici i els propers cal destacar la millora de manera important de la mobilitat de la cruïlla de l’avinguda Catalunya amb el carrer Victòria, l’adequació de la Casa de l’Esport, la instal·lació de plaques solars al pavelló polivalent, la millora de l’enllumenat públic i noves fases en l’adequació de l’edifici de Sant Domènec.

Al Ple del dijous 30 de gener també es va aprovar:

Una modificació dels Estatuts del Conservatori per actualitzar l’adreça de l’equipament (carrer Mestre Emili Pujol, 2). Als estatuts encara constava l’adreça de l’antiga Escola de Música (carrer Major, 79).

L’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2020, que ascendeix a 136.896, 42 euros.

La modificació de taxes d’alguns serveis de les piscines i les pistes de pàdel municipals, i de taxes per a l’estacionament de vehicles a la via pública.

Finalment, el Ple de la Paeria de Cervera va aprovar una moció del Grup Municipal d’ERC-AM per declarar Cervera, municipi lliure de racisme.

Document Actions