Ajuntament

CUP - Novembre 2018

PROPERS PRESSUPOSTOS HIPOTECATS

La Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 2012 per l’estat espanyol, és una llei profundament injusta perquè talla pel mateix raser tots els ens locals. Està basada únicament en criteris numèrics sense tenir en compte ni la realitat ni les particularitats de cada municipi. El seu objectiu és centralitzar el control d’aquestes institucions via la despesa pública i ofegant les polítiques municipals que, principalment, són les més properes i efectives per la ciutadania. És clarament un atac a l’autonomia local i al seu lliure desenvolupament, fet pel qual la sobirania municipal està greument afectada.

La Paeria de Cervera, en l’exercici 2017, ha incomplert dos dels quatre preceptes requerits per aquesta llei. El primer és la capacitat/necessitat de finançament, amb un excés d’utilització de romanent (estalvi d’exercicis anteriors) per finançar inversions. La segona variable ha estat l’incompliment de la regla de la despesa, on s’ha superat l’increment de la despesa marcada en un màxim del 2,10 % (taxa creixement PIB espanyol a mitjà termini), essent finalment del 9,71%. En valor absolut, hem excedit la despesa en 561.693,84 €.

A causa d’aquesta situació, en el Ple Ordinari del passat mes de setembre es va aprovar un Pla Econòmic-Financer per als exercicis 2018 i 2019. Aquest Pla provocarà evidentment una relació de limitacions a l’hora d’elaborar els pressupostos de l’exercici 2019:

-          La congelació de la despesa en la partida de personal de la Paeria.

-          La congelació de les subvencions a entitats i institucions.

-          Una important reducció de les despeses corrents, a causa de compromisos adquirits (obligacions econòmiques extres com són, entre altres, les despeses de la piscina coberta i les derivades de la celebració de la capitalitat cultural).

-          La limitació de les inversions, les quals hauran de ser finançades via recursos propis o subvencions, amb una important restricció per optar a crèdit extern.

En el nostre anàlisi econòmic d’aquests darrers exercicis, considerem que en el nivell urbanístic, les inversions han estat importants i evidents, però totes amb una nul·la participació ciutadana i sense cap tipus de planificació global de ciutat. En el camp de les despeses corrents, pel que fa concretament a actes, activitats i esdeveniments organitzats des del mateix Ajuntament, aquests s’han endut un pessic força important del capítol 2 del pressupost (provisió de serveis). I és precisament aquí on, en la majoria de partides, hem observat desviacions notòries sobre el pressupost inicial, poca consideració respecte a l’entorn més proper, poca anàlisi de les necessitats del poble, i una total absència de l’opinió de la ciutadania. Noves evidències que les polítiques municipals han estat enfocades bàsicament a l’exterior, cara la galeria i amb un elevat nivell de marxandatge.

Evidentment aquest tarannà de l’actual equip de govern no és compartit pel grup municipal de la CUP. Sent coneixedors de les importants restriccions que haurem d’afrontar en els propers pressupostos per l’aplicació del Pla Econòmic-Financer, des de la CUP continuarem lluitant (en els espais que podem participar activament) per col·locar en l’eix més important de la política municipal cerverina a les persones, amb polítiques actives en el camp de la salut, de l’habitatge, de l’educació i de l’àmbit social, defensant la priorització del benestar i de la convivència. Perquè això és parlar de vida!