Ajuntament

ERC - maig 2017

PROPÒSIT D’ESMENA

En el nostre darrer article explicàvem que l’equip de govern de la Paeria va utilitzar la seva majoria absoluta per aprovar en Ple la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), introduint la participació de la ciutadania un cop acabada la sessió dels plens ordinaris municipals, i imposar un nou Reglament de Participació Ciutadana (RPC), elaborat per Alcaldia sense cap tipus d’informació ni negociació amb els grups de l’oposició ni amb la ciutadania en general. A més, és possible que ni la totalitat de l’equip de govern hi hagi participat, ja que ni en els ordres del dia ni en les actes de les Juntes de Govern n’hi ha cap referència.

 

Uns dies després del Ple, el paer en cap va convocar una audiència pública per informar la ciutadania del contingut del nou RPC, tot esmentant que qui ho volgués podia participar formulant esmenes i/o al·legacions al text.

 

D’altra banda, el paer en cap ha convocat a tots els regidors de la Corporació a una reunió del que ha anomenat Grup de Treball del Reglament de Participació Ciutadana. El Grup Municipal d’ERC-AM no hi hem assistit ja que entenem que treballar un Reglament quan ja està aprovat inicialment pel Ple no té cap sentit. Caldria haver creat aquest Grup de Treball abans de l’aprovació del RPC, però aquesta no era la voluntat d’Alcaldia, tot i que se li va demanar en més d’una ocasió que ajornés l’aprovació per poder treballar el text amb tots els regidors i amb la ciutadania.

 

El nou RPC i la modificació del ROM aprovats es van publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dia 13 d’abril, obrint-se un període d’un mes perquè els interessats puguin examinar-lo i formular les al·legacions i suggeriments que estimin pertinents. Aquest és el termini que la llei obliga a obrir en cas d’aprovació d’ordenances i reglaments municipals (article 178 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

 

El paer en cap ha determinat que sigui aquest el mitjà perquè la ciutadania pugui participar en l’elaboració del RPC. Sembla que hi ha una confusió entre voluntat d’oferir participació i obligació legal d’haver-n’hi.

 

ERC-AM estem treballant per presentar esmenes que puguin millorar el contingut del RPC, que creiem que és poc ambiciós en l’aspecte d’oferir àmbits de participació a la ciutadania. Els objectius que ens proposen, entre altres, són:

Establir una veritable participació dels ciutadans en els plens municipals. No solament en un torn de paraula un cop tancat el Ple, sinó intervenint durant la seva celebració.

Presentar propostes de partides de despesa als pressupostos municipals. És a dir, fer uns pressupostos participatius.

Crear la figura del Síndic de Greuges municipal per atendre queixes dels ciutadans que considerin afectats els seus drets per l’actuació de l’Administració municipal.

Fer que els mecanismes de participació ciutadana tinguin valor vinculant, amb ple respecte a aquelles matèries en les quals la legislació no ho permet.

Crear uns òrgans i consells de participació àgils i adequats a la dimensió de Cervera. No cal tenir un organigrama de participació propi de ciutats de trenta mil habitants.

 

Tots aquest punts, i d’altres aportats pels cerverins, haguessin pogut estar inclosos en el reglament si el procés hagués estat realment participatiu.

 

El paer en cap va dir en l’audiència pública que el seu govern prefereix fer aquest procés aplicant estrictament la democràcia representativa, en el sentit d’establir que la participació indirecta del poble per mitjà dels seus representants electes, suposa una delegació permanent en la participació. És a dir, el poble ja participa en les eleccions i no cal que torni a participar fins les següents eleccions.

 

Nosaltres apostem per una democràcia participativa, en la qual els representant electes volen que hi hagi una major participació ciutadana en la presa de decisions polítiques, per damunt de la que atorga tradicionalment la democràcia representativa. Volem un model que faciliti als ciutadans la seva capacitat d'associar-se, organitzar-se i decidir, colze a colze amb els seus representants polítics, sobre el rumb de la societat, en especial la més propera, la municipal.

 

Demanem a l’equip de govern que faci propòsit d’esmena i aposti per una participació ciutadana més directa.

 

Des d’ERC-AM Cervera, seguim treballant pels ciutadans.